Vi gjør det!

10. januar 2012

Seier i lagmannsretten

I en domsavsigelse i Borgarting lagmannsrett 9. januar opprettholdes tingrettens beslutning av juli 2010, hvor Drammen kommune ble idømt erstatningsansvar etter at retten hadde kommet til at det var begått vesentlige feil i tilbudsevalueringen i forbindelse med et kommunalt brøyteanbud i 2009.

Sakens gang

Sommeren 2009 utlyste Drammen kommune anbudskonkurranse om veivedlikehold på Strømsø og Bragernes i Drammen. Fire selskaper leverte inn anbud, blant andre Aktiv Veidrift og Isachsen Entreprenør. Kommunen foretrakk anbudet fra Aktiv Veidrift på 125 millioner, som var billigst. Isachsen Entreprenørs anbud var på 160 millioner. Isachsen Entreprenør setter spørsmålstegn ved om Aktiv Veidrift oppfyller kravene med så lav pris, og mener at de selv er feilbedømt. Isachsen Entreprenør går derfor til rettssak mot kommunen. Kommunen ble i en dom i Drammen tingrett sommeren 2010 dømt til å betale 5 253 125 kroner i erstatning til Isachsen. Saksomkostningene dekkes av partene selv. Drammen kommune anket dommen til lagmannsretten.Borgarting lagmannsrett har i sin domsavsigelse den 9. januar 2012 dømt Drammen kommune til å betale Isachsen Entreprenør AS en erstatning på kr. 8 millioner samt å dekke saksomkostninger.

Drammen tingrett idømte da Drammen kommune å betale en erstatning på kr. 5 253 125,- til Isachsen Entreprenør AS. Drammen kommune anket saken og Borgarting lagmannsrett har i sin domsavsigelse dømt Drammen kommune til å betale Isachsen Entreprenør AS en erstatning på kr. 8 millioner samt å dekke saksomkostninger.

I dommen heter det blant annet: ”Lagmannsretten er enig med tingretten i at de grunnleggende vilkår i lov og forskrift om offentlige anskaffelser ikke er overholdt”.

Dommen sier også: ”Det sentrale er at det foreligger så store svakheter ved evalueringen av vinterplanene alene, at avgjørelsen om å tildele kontrakten til Aktiv Veidrift AS fremstår som uriktig og uforsvarlig”.

Styreleder Rune Isachsen i Isachsen Entreprenør understreker at pengene ikke har vært det viktigste i denne saken.

- For oss har dette vært en viktig prinsippsak. Som profesjonell aktør er vi opptatt av å levere tjenester som er i klart samsvar med oppdragsgivers kravspesifikasjon; at vi kan levere i henhold til kravene danner naturlig nok grunnlaget for all vår prissetting. I denne saken har to rettsinstanser fastslått at det ikke var samsvar mellom konkurrentens anbudspris og de faktiske tjenester som skulle utføres, og vi har dermed fått medhold i våre sentrale anførsler i sakens anliggende. Det er vi tilfredse med, uttaler Isachsen.

Kilde: Bygg.no

Nyhetsarkiv

Logg på IntranettGlemt passord?

Ikke registrert som bruker? Klikk her

×